Πολιτική Ποιότητας

Η «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2015 για :

«Εμπορία γραφικής ύλης, ειδών συσκευασίας, μηχανών γραφείου και αναλωσίμων Η/Υ»

Στην ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ, δεσμευόμαστε στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, καλύπτοντας όλες  τις σχετικές με το αντικείμενό μας ανάγκες τους. Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης, γι' αυτό:

  • Δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των προϊόντων μας και για αυτό το λόγο επισκεπτόμαστε κλαδικές εκθέσεις με τους μεγαλύτερους Οίκους του εξωτερικού. 
  • Επικοινωνούμε συχνά με τους πελάτες και συνεργάτες μας, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση μας για νέες ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν, γεγονός που διασφαλίζει τη συνεχή ποιοτική βελτίωση.
  • Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε τις δεξιότητες των υπαλλήλων μας με την συστηματική εκπαίδευσή τους, γιατί πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό κομμάτι για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από όλους εμάς.
  • Προσπαθούμε να διατηρούμε τη τιμολόγηση μας σε προσιτές τιμές 
  • Τα παράπονα πελατών που ενδεχομένως να παρουσιαστούν καθώς και τα προβλήματα / μη συμμορφώσεις προς τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας καταγράφονται και επιλύονται με διαδικασίες που συμπεριλαμβάνουν την εξάλειψη των αιτιών εμφάνισης
  • η εκπλήρωση όλων των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του Συστήματος για την ποιότητα κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητάς του και η συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός του σε όλα τα επίπεδα. 

Η Εταιρεία μας, θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι. Οι σκοποί και στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Επίσης εφαρμόζουμε διαδικασία διαχείρισης κινδύνων προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπίσουμε και να εξαλείψουμε παράγοντες που μπορεί να υποβιβάσουν τις υπηρεσίες μας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κατερίνα Κόττη